дистанционное-обучение

Объявление для абитуриентов СДО

дистанционное-обучение

Ува­жа­емые аби­тури­ен­ты!
С 02.09.2019 на­чал­ся курс оз­на­ком­ле­ния с СДО (Сис­те­ма Дис­танци­он­но­го Обу­чения).

К кур­су до­пуще­ны сле­ду­ющие аби­тури­ен­ты:

Фа­милия Имя От­чест­во E-ma­il
Аба…ва Зоя Вик­то­ров­на z.ab…@yan­dex.ru
Але…ич Люд­ми­ла Зиг­мундов­на mam…@gma­il.com
Бах…ва Ан­на Вик­то­ров­на bax…@bk.ru
Бел…ва Татьяна Пет­ровна bla…@yan­dex.ru
Бла…на Свет­ла­на Алек­санд­ров­на mon…@ya.ru
Бод..ов Сер­гей Ни­кола­евич snb…@ma­il.ru
Бук…ва На­талья Вла­дими­ров­на bna…@ma­il.ru
Бул…ва Фа­ина Ген­надьев­на bul…@bk.ru
Вер…ин Сер­гей Ни­кола­евич sev…@ma­il.ru
Воб…ва Ма­рина Алек­се­ев­на m-vo…@ma­il.ru
Гар…ук Ве­ра Алек­се­ев­на ver…@yan­dex.ru
Гиз…ей Не­онил­ла Мак­си­мов­на nel…@in­box.ru
Гне…ва Ве­ра Ана­тольев­на ver…@ramb­ler.ru
Гуз…ва Ека­тери­на Аль­бер­товна Guz…@yan­dex.ru
Дов…ий Сер­гей Ни­кола­евич qwe…@ma­il.ru
Дом…ва Да­ния Ха­митов­на dan…@ma­il.ru
Дор…ко Ок­са­на Алек­санд­ров­на nof…@yan­dex.ru
Дуб…ик Оль­га Вла­дис­ла­вов­на Olg…@yan­dex.ru
Ег…ов Сер­гей Алек­се­евич gra…@gma­il.com
Зам…ов Анд­рей Бо­рисо­вич zam…@gma­il.com
Кап…лы Татьяна Ва­лерьев­на kap…@yan­dex.ru
Кап…на Та­исия Конс­тан­ти­нов­на vnl…@ma­il.ru
Кар…ов Алек­сей Вик­то­рович 227…@gma­il.com
Кор…ый Илья Ни­кола­евич ily…@gma­il.com
Ле…й На­талья Ва­сильев­на Vre…@ma­il.ru
Л… Татьяна Вик­то­ров­на lee…@ma­il.ru
Ля…ва Ру­сана Ра­фа­илов­на rus…@ma­il.ru
Мед…дь Алек­сей Ва­сильевич ale…@ma­il.ru
Мен…як Ви­талий Вик­то­рович vit…@ramb­ler.ru
Нау…ко Еле­на Вик­то­ров­на e_na…@list.ru
Оса…ий Алек­сей Ле­они­дович pro…@gma­il.com
Ост…ко Олег Пет­ро­вич ole…@gma­il.com
Пал…ва Лей­ла Ама­нов­на lpa…@ma­il.ru
Пан…ев Дмит­рий Ни­кола­евич pan…@yan­dex.ru
Пет…ин Ар­тем Вик­то­рович fox…@gma­il.com
Пет…ин Вик­тор Вла­дими­рович pet…@ma­il.ru
Поб…ш Яков Пет­ро­вич yas…@ma­il.ru
По…в Анд­рей Ле­онтьевич and…@yan­dex.ru
Рас…ин Вик­тор Сер­ге­евич put…@yan­dex.ru
Рем…ва Татьяна Ни­кола­ев­на tat… @ma­il.ru
Сав…ва Ок­са­на / oks…@ma­il.ru
Сок…ов Ро­ман Алек­санд­ро­вич rom…@ma­il.ru
Сом…на Оле­ся Алек­санд­ров­на o_so…@ma­il.ru
Сте…вич Ека­тери­на Сер­ге­ев­на ixf..@yan­dex.ru
Суб…на На­деж­да Вик­то­ров­на nad…@ma­il.ru
Тер…ов Ев­ге­ний Ни­кола­евич evg…@gma­il.com
Фай…ин Рус­там Аль­ми­рович rus…@gma­il.com
Фай…на Ма­рина Алек­санд­ров­на fay…@gma­il.com
Фро…ов Ев­ге­ний Вик­то­рович fro…@gma­il.com
Хан…ва Алев­ти­на За­биров­на ale…@yan­dex.ru
Хар…на Ири­на Алек­санд­ров­на zah…@gma­il.com
Хол…ва Ин­на Юрьев­на inn…@yan­dex.ru
Цым…ан Алек­сандр Вя­чес­ла­вович ale…@gma­il.com
Чаг…ин Ан­тон Оле­гович a30…@ma­il.ru
Чек…ва Ма­рина Вя­чес­ла­вов­на iri…@yan­dex.ru
Чер…ая Яна Сер­ге­ев­на jan…@yn­dex.kz
Чжа…ва Вик­то­рия Вик­то­ров­на vic…@ma­il.ru
Шве…ва Яна Юрьев­на yan…@ramb­ler.ru
Янд…ий Вла­димир Юрьевич vu7…@ma­il.ru
Яцк…ов Петр Ва­сильевич yac…@ma­il.ru

Всем аби­тури­ен­там, до­пущен­ным к кур­су оз­на­ком­ле­ния с СДО, бы­ли выс­ла­ны пись­ма на ука­зан­ный в ан­ке­те ад­рес элект­рон­ной поч­ты с инс­трук­ци­ей и дан­ны­ми для вхо­да на  СДО.

Не до­пуще­ны к кур­су оз­на­ком­ле­ния с СДО слу­едующие аби­тури­ен­ты:

Фа­милия Имя От­чест­во E-ma­il
Аза…ва Люд­ми­ла Ра­вильев­на mil…@ma­il.ru
Арт…ва Лю­бовь Ни­кола­ев­на luv…@in­box.ru
Бел…ва Оль­га Ва­сильев­на odo…@yan­dex.ru
Бог…ов Рус­там Ан­ва­рович bog…@bk.ru
Ван…на На­талья Вик­то­ров­на wan…@yan­dex.ru
Гар…ан Иван Вик­то­рович kir…@ma­il.ru
Гон…ва Крис­ти­на Ва­сильев­на g.kr…@ma­il.ru
Гро…ко Оль­га Гри­горьев­на bir…@ma­il.ru
Зах…ов Сер­гей Ана­тольевич 891…@ma­il.ru
Кол…ов Дмит­рий Его­рович eu8…@ma­il.ru
Лис…ко Вик­то­рия Ро­манов­на vik…@bk.ru
Мел…ов Але­ек­сандр Ва­лерьевич 973…@ma­il.ru
Ник…ин Вя­чес­лав Ни­кола­евич nik…@ma­il.ru
Про…ко Олег Ви­тальевич ole…@yan­dex.ru
Сав…на Ека­тери­на Ви­тальев­на Pet…@ma­il.ru
Сах…ов Конс­тан­тин Сер­ге­евич cos…@ma­il.ru
Сте…ко Люд­ми­ла Ни­кола­ев­на ste…@yan­dex.ru
Сту…на Ксе­ния Алек­санд­ров­на ska…@bk.ru
Фа…юш Га­лина Ни­кола­ев­на Fal…@yan­dex.ru
Фро…ва Ан­на Юрьев­на fan…@gma­il.com
Хри…ва Ма­рия Ди­мит­ро­ва mrc…@gma­il.com
Ша…а Ни­колай Ива­нович nik…@ukr.net
Шап…ов Олег Ни­кола­евич sha…@ma­il.ru
Шир…ов Мак­сим Ана­тольевич M89…@yan­dex.ru

Воз­можные при­чины от­ка­за:

— от­сутс­твие от­ве­та на об­ра­щения сот­рудни­ков де­кана­та;
— не­вер­но ука­заны в ан­ке­те ад­рес элект­рон­ной поч­ты или но­мер те­лефо­на.

Ес­ли у Вас есть воп­ро­сы или Вы не смог­ли под­го­товить все не­об­хо­димые для пос­тупле­ния до­кумен­ты, по­жалуй­ста, свя­житесь с  на­ми че­рез об­ратную связь сай­та meppc.ru — ссыл­ка

Ес­ли есть аби­тури­ен­ты, ко­торые отп­рав­ля­ли нам ан­ке­ты, но не наш­ли сво­их дан­ных ни в од­ном из этих спис­ков, то про­сим их об­ра­тить­ся к нам че­рез об­ратную связь сай­та meppc.ru — ссыл­ка

Мы расс­мот­рим при­чины, по ко­торым Ва­ши ан­ке­ты не бы­ли по­луче­ны, и ре­зуль­тат со­об­щим Вам до­пол­ни­тель­но.